ПУБЛIЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

№ 010812 від «01» серпня 2012 року

на умовах публічної оферти

 

Оператор:

Фiзична особа-пiдприємець Огiєнко Світлана Василівна, яка є платником єдиного податку другої групи (далі – Оператор), який діє на підставі  свiдоцтва про державну реєстрацiю, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 31.05.2012 року № 263 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за № 1729, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., ст.641 Цивільного кодексу України, та фізична особа яка принимає умови данного договору (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір (далі – Договір) про наступне:

 1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст.641 ЦК України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір– право чин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі – Договір).

Абонент– споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт– повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонентна плата– фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)– програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їх вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Заявка Абонента– виклик Абонентом представника Оператора для набрання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет– всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання– обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, телеприймач тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мереженого інтерфейсу.

Оператор– суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Особовий рахунок Абонента (ОР Абонента)– форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за Договором.

Офіційний сайт Оператора– WWW-сервер Оператора, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: www.starline.lg.ua

Підключення (відключення) кінцевого обладнання– з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Послуга доступу до мережі Інтернет– забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі– місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Тарифи– документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також порядок їх замовлення, надання, отримання і тарифікації .

Тарифний план (Пакет)– сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа– комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання сигналів, знаків, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо-, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга (послуга)– продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Розрахунковий період– проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця.

Місце надання послуг– конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

ІР-адреса– унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Оператором та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

МАС-адреса– унікальний ідентифікатор мереженого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги згідно ліцензії АВ № 500830 вiд 12.11.2009р. за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.3.1. послуги постійного доступу до мережі Інтернет.

2.4. Додатковими телекомунікаційними послугами є:

2.4.1. інші послуги, що може надавати Оператор в межах Договору.

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану

 

3.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватись послугами. Відповідно, Абонент, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток до Договору оферти № 010812), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору.

3.2. Договір укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

3.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

3.3.1. підпис і надання Абонентом Оператору Заяви про приєднання до Договору.

 

4.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.1.1. наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента;

4.1.2. ознайомлення Абонента з умовами Договору;

4.1.3. оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до умов Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги;

4.1.4. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора платежу за надання доступу (підключення) до обладнання Оператора;

4.1.5. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора місячної абонентної плати згідно з обраним тарифним планом та оплату замовлених додаткових послуг;

4.1.6. реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

4.2. Оператор після виконання Абонентом вимог пп.1-3 п.4.1. організовує канал зв’язку.

4.3. Оператор виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:

4.4. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу. Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю, то майстер визначить і погодить з Абонентом місце пробурення отвору діаметром до 14мм для прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента.

4.5. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно-кабельних робіт. Абонент має право обрати один з нижчезазначених варіантів проведення монтажно-кабельних робіт:

4.5.1. Кабель прибивається пластиковими скобами з невеликим цвяхом до дерев’яного плінтуса, одвірків по трасі, яку визначить Абонент, і способом, який буде узгоджений з Абонентом.

4.5.2. Кінцівка кабелю обтискається з’єднувачем. Подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно.

4.5.3. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці, визначеному Абонентом (за умови технічної можливості). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента.

4.5.4. Проведення інших монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за додаткову плату.

4.6. Пошкодження кабелю на території Абонента усуваються за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.

4.7. ІР-адреса та MAC-адреса Абонента є основною для його ідентифікації в мережі.

4.8. Оператор надає послугу доступу до мережі Інтернет Абоненту за часовою схемою: 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 (366) днів на рік.

4.9. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за добу до початку їх проведення.

4.10. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Договором та Тарифами, які є невід’ємною частиною Договору, затвердженні керівництвом Оператора та розміщені (оприлюднені) на офіційному сайті Оператора та в центрах обслуговування клієнтів.

4.11. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов’язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за користування ними. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої системи буде включено відомості про Абонента, надані ним Оператору при укладанні та виконанні Договору.

4.12. На підставі заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Абонента враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішення спірних питань.

4.13. Абонент через кінцеве обладнання отримує доступ до інформаційних ресурсів Інтернет та відповідних сервісів (електронної пошти, web). Ресурси зовнішнього каналу, що надаються абоненту, обмежуються програмно-апаратними засобами Оператора і не перевищують ресурсів, виділених порту мереженого адаптера Абонента відповідно до вибраного Тарифного плану.

4.14. Оператор припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попередження при нульовому або від’ємному балансі ОР Абонента.

4.15. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити їх перелік, а також відключити кінцеве обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі у випадку, коли Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання, мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила і норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг та інші вимоги чинного законодавства України.

4.16. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту реєстрації звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу для їх усунення).

4.17. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту з вини Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1. Оператор має право:

5.1.1. вносити зміни і доповнення до умов Договору шляхом розміщення інформації про такі зміни на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 15 календарних днів до їх введення у дію;

5.1.2. самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 15-денного терміну з дня оприлюднення змін продовжує користування телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден з внесеними змінами та/або доповненнями до Договору.

5.1.3. припиняти у встановленому порядку надання телекомунікаційних послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на ОР Абонента, або у випадку непогашення Абонентом заборгованості у встановлені законодавством терміни;

5.1.4. скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови Договору та чинного законодавства в сфері телекомунікацій;

5.1.5. не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про його відповідність нормативним документам в сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

5.1.6. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням надання телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про терміни і тривалість перерви на Офіційному сайті Оператора.

5.1.7. створювати та зберігати архіви з інформацією, яка отримана в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами, й розкривати будь-які відомості у разі необхідності відповідно до діючого законодавства України на вимогу державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним нормам Конституції України. Вчинення таких дій не стосується розголошення конфіденційної інформації Абонента;

5.1.8. на підставі даних білінгової системи згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з ОР Абонента;

5.1.9. інші права, передбачені законодавством України.

5.2. Оператор зобов’язаний:

5.2.1. інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (за запитом Абонента);

5.2.2. попереджувати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і у порядку, передбачених Договором;

5.2.3. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.4. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов Договору;

5.2.5. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;

5.2.6. надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені Договором та законодавством;

5.2.7. направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентської лінії, виконання інших робіт;

5.2.8. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримував чи замовляв;

5.2.9. виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент має право на:

6.1.1. дострокове розірвання Договору за умови попередження Оператора у визначений Договором строк;

6.1.2. перерахунок абонентної плати за заявою Абонента за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкодження (аварії), що виникли не з вини Абонента;

6.1.3. своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості;

6.1.4. отримання від Оператора відомостей про отримані телекомунікаційні послуги у порядку, встановленому законодавством та Договором;

6.1.5. обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних послуг у встановленому порядку на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Оператора;

6.1.6. повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг у випадках і у порядку, визначеному законодавством та Договором;

6.1.7. відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;

6.1.8. переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї;

6.1.9.оскарження неправомірних дії Оператора згідно з законодавством.

6.2. Абонент зобов’язаний:

6.2.1. виконувати умови Договору, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені Договором;

6.2.2. письмово повідомляти Оператора про зміну поштових, або інших реквізитів, вказаних Абонентом у Заяві про приєднання до Договору, або які були надані Оператору в процесі користування телекомунікаційними послугами, у місячний термін з моменту виникнення таких змін;

6.2.3. не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифікату відповідності;

6.2.4. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, які суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.5. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6.2.6. утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в

межах території Абонента;

6.2.7. не допускати дії, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим абонентам;

6.2.8. надавати, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

6.2.9. не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за заявкою Абонента;

6.2.10.не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

6.2.11.самостійно стежити за станом свого ОР, не допускати нульового або від’ємного балансу ОР. Стан ОР Абонент контролює шляхом звернення до Центру обслуговування абонентів Оператора;

6.2.12.забезпечити регулярний (не менше одного разу на тиждень) перегляд інформації на Офіційному сайті Оператора з метою вчасного отримання інформації, яку надає Оператор для Абонента;

6.2.13.виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

 

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І

УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

7.1.1. авансовий платіж, що включає оплату вартості обраного тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг за наступний повний розрахунковий період;

7.1.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів.

7.2. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за Договором здійснюються Оператором першого числа кожного календарного місяця відповідно до Тарифів Оператора шляхом списання коштів з ОР Абонента у розмірі, визначеному п.7.1. Договору.

7.3. Зарахування коштів на ОР Абонента здійснюється Оператором на підставі оплат Абонента у формі готiвкових або безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Оператора через банківські установи, що представлені на Офіційному сайті Оператора. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора, якщо способом оплати не передбачено інше.

7.4. Оператор призупиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від’ємного балансу ОР Абонента до моменту його належного поповнення.

7.5. У випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення впродовж двох розрахункових періодів Оператор вважатиме Договір розірваним в односторонньому порядку за ініціативою Абонента.

7.6. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від погашення заборгованості перед Оператором.

7.7. Відновлення надання послуг у випадках, зазначених у п.п.7.4, 7.5, здійснюється протягом 2-х робочих днів з моменту належного поповнення ОР Абонента згідно з вимогами п.7.1. Договору.

7.8. Абонент відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.9. Абонент має право один раз впродовж одного розрахункового періоду змінити свій тарифний план. Зміна тарифного плану здійснюється Абонентом самостійно на сторінці персональної статистики Офіційного сайта Оператора або на підставі письмової заяви Абонента, наданої до Центру обслуговування абонентів не менше ніж за 3 (три) робочі дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1-го числа нового розрахункового періоду.

7.10. Оператор самостійно встановлює тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Оператором, включають всі податки та збори, встановлені законодавством України.

7.11. Оператор має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщені на Офіційному сайті Оператора та/або в Центрі обслуговування абонентів Оператора не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх запровадження.

7.12. У випадку припинення дії Договору в разі залишення на ОР Абонента невикористаних коштів Оператор на підставі письмової заяви Абонента виплачує йому залишок коштів протягом 20(двадцяти) робочих днів з моменту отримання заяви.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до Договору і вимог чинного законодавства.

8.2. Оператор несе відповідальність:

8.2.1. за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання в обсязі меншому, ніж оплачений – у обсязі оплаченої вартості ненаданих послуг;

8.2.2. за безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення;

8.2.3. у разі не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентська плата за весь період пошкодження не нараховується.

8.3. Оператор не несе відповідальності:

8.3.1. за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою послуг або мережі Інтернет;

8.3.2. за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет;

8.3.3. за повідомлення третіх осіб щодо припинення надання послуг та за можливе настання негативних наслідків, що сталися через таке повідомлення;

8.3.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абоненту в результаті використання або неможливості використання послуги;

8.3.5. за упущену вигоду або моральну шкоду, пов'язану із використанням послуг або неможливістю використання послуг, незалежно від того, чи мав Оператор змогу передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм;

8.3.6. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Оператора. Межа відповідальності Оператора закінчується на обладнанні Оператора (розподільча коробка у відповідному будинку, до якого підключено Абонента), від якого проводиться кабель до приміщення Абонента;

8.3.7. за будь-які перерви в роботі мережі Інтернет, що є наслідком причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Оператора;

8.3.8. перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом внаслідок використання Абонентом послуг Оператора чи неможливості їх використання;

8.3.9. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

8.3.10. за збиток, нанесений Абоненту в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою послуг;

8.3.11. за якість послуги – у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

8.3.12. за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет;

8.3.13. за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора і таке інше;

8.3.14. в разі відсутності технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг.

8.4. Абонент несе відповідальність:

8.4.1. за пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента (усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (в тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента);

8.4.2. за ризики, пов’язані з використанням інформаційних ресурсів Інтернет;

8.4.3. перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою послуг Оператора, що надаються Абоненту за Договором;

8.4.4. за збереження конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання;

8.4.5. за оцінку точності, повноти й придатності своїх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує за допомогою послуг або Інтернет взагалі;

8.4.6. за збереження свого Паролю доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу;

8.4.7. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться в межах відповідальності Абонента (межа відповідальності Абонента починається від обладнання Оператора (розподільчої коробки у відповідному будинку, до якого підключено Абонента) та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно);

8.4.8. за будь-яку шкоду, що заподіяна у зв'язку із порушенням правил безпеки користування мережею Інтернет, передбачених встановленими чинним законодавством України нормативами;

8.4.9. за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі Оператора або інших Абонентів згідно з чинним законодавством України.

8.5. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, якщо ці обставини впливають на виконання Договору, а їх виникнення юридично засвідчене. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.

9.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги, претензії (далі – звернення) з питань надання і отримання телекомунікаційних послуг. Звернення пред’являються Абонентом в письмовому вигляді і підлягають реєстрації у встановленому Оператором порядку.

9.3. Звернення, пов’язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом одного місяця з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред’явлені після закінчення зазначених строків, Оператором не розглядаються.

9.4. Розгляд звернень здійснюється у встановлений законодавством строк.

9.5. Всі суперечки, які виникають при виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

9.6. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

10. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Договір публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його оприлюднення:

10.1.1. на Офіційному веб-сайті Оператора (постійно доступний для ознайомлення);

10.1.2. в центрі обслуговування Абонентів Оператора.

10.2. Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п.3.3.1. Договору.

10.3. По закінченні дії Договору, зазначеної в п.10.2, строк дії Договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна зі сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.

10.4. В ході виконання в Договір можуть вноситись з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін не менше ніж за 15(п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію:

10.4.1. на Офіційному веб-сайті Оператора;

10.4.2. в центрі обслуговування Абонентів Оператора.

10.5. При незгоді з будь-якими змінами до умов Договору, змін Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти)-денного терміну з моменту оприлюднення на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у цьому пункті способу волевиявлення.

10.6. Припинення (розірвання) Договору можливе з ініціативи Оператора шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною в Заяві про приєднання до умов Договору, за 10(десять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

10.7. Припинення (розірвання) Договору можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 10(десять) календарних днів до дати припинення (розірвання) Договору. У випадках, передбачених Договором, Абонент зобов’язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані послуги.

10.8. Визнання недійсними деяких положень Договору не тягне за собою визнання недійсним Договору в цілому.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ АБОНЕНТА

11.1. Підписання цього Договору Абонентом засвідчує надання ним згоди Оператору на обробку його персональних даних, наданих Оператору в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов’язань сторін за цим Договором, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором.

11.2. Згода на обробку персональних даних Абонента, зазначена в п. 11.1 цього Договору, чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії.

11.3. Підписуючи цей Договір Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що мої персональні дані передаються Оператору з метою виконання зобов’язань сторін за цим Договором, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором.

11.4. Підписуючи цей Договір Абонент надає згоду на те, що Оператор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 11.1. цього Договору.

11.5. Підписуючи цей Договір Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий зміст його прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Якщо в Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ, які передаються однією особою іншій згідно з Договором, повинні передаватись на адреси, зазначені в Договорі, або Заяві про приєднання до Договору, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено за вказаною адресою, або через 5(п’ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, за вказаною адресою.

12.2. Повідомлення або документ, які передаються Оператору, вступають в силу лише після їх отримання Оператором, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до відповідного підрозділу Оператора, які зазначені у п.13 Договору.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

 

13.1. ФОП «Огiєнко Свiтлана Василівна»

Юридична адреса: 08205 м.Ірпінь, Київської обл. вул. Тараса Шевченко, б.4Д кв 33

ЄДРПОУ 14360570, р/рUA433218420000026009000102886 в ЛФПАТ КБ«Приватбанк» м. Ірпінь, Код Банку 321842

Телефон: +38 (099)08-08-255

13.2. Адреса центру обслуговування абонентів:

93413, м.Сєвєродонецьк, Луганської обл., вул. Науки, б.5